ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jada Entertainment SL de Gebruiker.
1.2. Jada Entertainment SL behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 
 
2. Definities
2.1. In de algemene voorwaarden van Jada Entertainment SL worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben deze betekenis als in het meervoud en vice versa.
2.1.1. Jada Entertainment SL
Jada Entertainment SL
C/montesinos 10
03660 Novelda, Alacant, Spanje
Cif: B42531285
info@jada-entertainment.com
2.1.2. Website
De Website SMDatingsite.nl welke Website in eigendom en beheer is van Jada Entertainment SL.
2.1.3. Gebruiker
De persoon die gebruik maakt van de Website middels een Account en welke ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2.1.4. Gezelschapsprofiel
Een Gezelschapsprofiel wordt beheerd door een Gebruiker, al dan niet in opdracht van Jada Entertainment SL, met als doel gezellige contacten te onderhouden door het uitwisselen van Content met andere Gebruikers, dit zonder de intentie te hebben een date of relatie aan de contacten over te houden. De Gebruiker van een Gezelschapsprofiel kan kosteloos Content delen met andere Gebruikers.
2.1.5. Identificatiegegevens
Login naam, paswoord, adresgegevens en/of andere codes.
2.1.6. Account
Verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de Website na het verstrekken van bijbehorende Identificatiegegevens.
2.1.7. Content
Alle berichten, data, informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander (digitaal) materiaal welke op de Website te vinden is of via de Website verzonden worden, door Jada Entertainment SL dan wel een Gebruiker.
 
 
3. Gebruik van de Website
3.1. De Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de Gebruiker zelf worden gebruikt. Door de Gebruiker opgegeven of ontvangen Identificatiegegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld of in gebruik worden gegeven.
3.2. De Gebruiker verklaart en staat er voor in dat de informatie en gegevens (Content) die de Gebruiker op de Website plaatst juist, volledig en up-to-date is. Voorts verklaart de Gebruiker toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder, waarmee van de diensten van Jada Entertainment SL gebruik wordt gemaakt.
3.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die hij of zij op de Website plaatst. De Gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de Gebruiker van Content die de Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
3.4. De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de Content op de Website en het gebruik van de Content zoals in deze algemene voorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
3.5. De Gebruiker begrijpt en erkent dat Gebruiker bij het gebruik van de Website en de daarop aangeboden producten en diensten eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Gebruiker kan zijn. De Gebruiker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Gebruiker (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens Jada Entertainment SL beschikt.
3.6. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk - doch niet uitsluitend - verboden:
· producten of diensten op de Website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
· de Website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
· de Website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
· de Website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Jada Entertainment SL te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
· wederrechtelijk gebruik te maken van de Website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde Content;
· zodanig gebruik te maken van de Website dat de Website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
· om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Jada Entertainment SL op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Website gepubliceerde Content;
· om enig gedeelte van de Website en/of de daartoe behorende systemen, programma's, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
· om beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
· om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Jada Entertainment SL ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website of de daarop vervatte systemen, programma's, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
1. het (weder)verkopen van toegang tot de Website en/of de diensten van Jada Entertainment SL op een andere Website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements-) inkomsten te genereren; en/of
2. het verder verspreiden van de door Jada Entertainment SL aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Jada Entertainment SL gedreven ondernemingsactiviteiten;
· om (een gedeelte van) de inhoud van de Website of (persoons-)gegevens aangaande de bezoekers van de Website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.
 
 
4. Contact via de Website
4.1. Op de Website kan de Gebruiker een profiel aanmaken. Nadat het profiel door de Gebruiker op de Website is aangemaakt, kunnen alle (andere) Gebruikers van de Website het profiel bekijken en contact met de betreffende Gebruiker zoeken.
4.2. Gebruikers van een Gezelschapsprofiel kunnen contact opnemen met een (nieuwe) Gebruiker met als doel het uitwisselen van Content.
4.3. Gebruikers kunnen tegen betaling onderling Content naar elkaar versturen. Daartoe dient de Gebruiker credits aan te schaffen. Nadat de Gebruiker een keuze voor een pakket aan credits heeft gemaakt, kunnen deze via een daartoe op de Website ingericht betaalsysteem, door middel van onder meer iDeal, PayPal en creditcard worden afgerekend, waarna de credits aan de Account van de Gebruiker worden toegevoegd.
4.4. De hoogte van de verschuldigde vergoeding verzonden Content wordt door Jada Entertainment SL van te voren op de Website gecommuniceerd.
4.5. Jada Entertainment SL is in geen geval partij bij enige tussen Gebruikers, al of niet door tussenkomst van de Website, afgesproken date. Jada Entertainment SL brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (tussenpersoon).
4.6. Jada Entertainment SL garandeert niet dat door het gebruik van haar Website, zoals het aanmaken van een profiel, het zoeken van contact met andere Gebruikers en het versturen van Content aan andere Gebruikers via de Website van Jada Entertainment SL, daadwerkelijk enige date tussen de Gebruikers tot stand komt. Ook garandeert Jada Entertainment SL niet dat een eventuele date zal leiden tot enige (liefdes-) relatie of seksueel contact.
4.7. Jada Entertainment SL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zelf profielen op de Website aan te maken (Gezelschapsprofielen) en namens deze (Gezelschaps)profielen berichten aan de Gebruiker te verzenden. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat deze profielen enkel zijn aangemaakt om Content mee uit te wisselen, afspraken in levende lijve zijn bij dergelijke profielen niet mogelijk.
4.8. Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de Gebruiker gerestitueerd, tenzij Jada Entertainment SL hiertoe op grond van een wettelijke bepaling gehouden zal zijn.
 
 
5. Geheimhouding
5.1. De Gebruiker dient zich te allen tijde te onthouden van uitingen in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen (social) media, die Jada Entertainment SL in diskrediet kunnen brengen dan wel de goede naam van Jada Entertainment SL kunnen schaden, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van vijfduizend euro.
 
 
6. Wijzigingen en onderhoud
6.1. Het is Jada Entertainment SL toegestaan de Website en haar diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Jada Entertainment SL dit nodig acht. Jada Entertainment SL heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig.
6.2. Voorts staat het Jada Entertainment SL vrij de Website of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken, zonder dat de Gebruiker het recht heeft op creditering van diens credits.
6.3. Jada Entertainment SL is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar Website en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Gebruiker gehouden te zijn. Jada Entertainment SL is niet verplicht de Gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) de Website op de hoogte te stellen.
 
 
7. Intellectuele eigendom
7.1. De Content op de Website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jada Entertainment SL worden opgeslagen (met uitzondering van de Content die benodigd is om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
7.2. De Gebruiker geeft Jada Entertainment SL door het plaatsen van Content op de Website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentieren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
7.3. Voorts geeft de Gebruiker Jada Entertainment SL het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
7.4. De Gebruiker geeft Jada Entertainment SL hierbij een volmacht om, indien en voor zover Jada Entertainment SL niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de Gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Gebruiker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Gebruiker handelen ten aanzien van de Content.
 
 
8. Aansprakelijkheid
8.1. Jada Entertainment SL stelt zich het adequaat functioneren van haar Website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Jada Entertainment SL staat er echter niet voor in dat haar Website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Jada Entertainment SL wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Jada Entertainment SL is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar Website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Jada Entertainment SL in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
8.2. Jada Entertainment SL neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar Website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Jada Entertainment SL (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van Jada Entertainment SL, de achterliggende systemen of door Jada Entertainment SL opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Jada Entertainment SL of haar werknemers. De Gebruiker vrijwaart Jada Entertainment SL voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van Jada Entertainment SL, de achterliggende systemen of door Jada Entertainment SL opgeslagen (persoons)gegevens.
8.3. Jada Entertainment SL kan niet garanderen dat:
· haar Website aan alle eisen en wensen van de Gebruiker voldoet;
· haar Website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;
· mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.
8.4. In het communicatieverkeer tussen Gebruikers onderling of tussen de Gebruiker en Jada Entertainment SL is Jada Entertainment SL op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de Website van Jada Entertainment SL.
8.5. Jada Entertainment SL zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
· het gebruik van de Website van Jada Entertainment SL;
· softwarefouten in de Website van Jada Entertainment SL;
· ontoegankelijkheid tot de Website van Jada Entertainment SL, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of een niet-functionerend e-mailadres van de Gebruiker;
· onderhoud en calamiteiten;
· onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de Website, waaronder van profielen;
· de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de Website vermelde inhoud;
· ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de Website of systemen van Jada Entertainment SL door derden;
· het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Gebruiker;
· gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6. De Gebruiker vrijwaart Jada Entertainment SL van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
8.7. Voor zover de Gebruiker daartoe gerechtigd is, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons) gegevens van Gebruiker in de persoonsregistratie van Jada Entertainment SL voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en is slechts toegankelijk voor Jada Entertainment SL. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Jada Entertainment SL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 
 
9. Uitsluiting van gebruik en verwijderen van Content
9.1. Jada Entertainment SL verleent de Gebruiker toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Website en diensten van Jada Entertainment SL en deze te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden. Jada Entertainment SL behoudt zich het recht voor de Gebruiker de (verdere) toegang tot de Website en zijn of haar Account te weigeren en de Account van de Gebruiker op te heffen alsmede door de Gebruiker geplaatste Content van de Website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat Jada Entertainment SL daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden is, zulks in ieder geval indien:
· door de Gebruiker op de Website geplaatste Content onvolledig, verouderd, discriminerend, aanstootgevend, beledigend of in strijd met wet- en/of regelgeving is, of;
· de Gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze algemene voorwaarden gedraagt, of;
· andere redenen Jada Entertainment SL hiertoe noodzaken.
9.1. Jada Entertainment SL behoudt zich te allen tijde het recht voor Content van de Gebruiker naar eigen inzicht aan te passen of van de Website te verwijderen indien deze Content naar mening van Jada Entertainment SL in strijd is met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden of van toepassing zijn wet- en/of regelgeving, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden te zijn.
9.2. Eventuele schade die Jada Entertainment SL lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de Gebruiker, zal door Jada Entertainment SL integraal op de Gebruiker worden verhaald.
9.3. Jada Entertainment SL is niet gehouden de gegevens van de Gebruiker of door de Gebruiker geplaatste Content na het opheffen van de Account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.
 
 
10. Opzeggen van de Account
10.1. De Gebruiker kan zijn Account te allen tijde opzeggen en van de Website verwijderen door zijn Account via de online verwijderoptie op te zeggen.
10.2. Wanneer de Gebruiker zijn Account opzegt, worden alle opgeslagen Accountgegevens van de Gebruiker uit de database van Jada Entertainment SL verwijderd.
10.3. Er vindt geen restitutie plaats van niet-gebruikte en op het moment van opzegging op de Account van Gebruiker aanwezige credits.
 
 
11. Doorgifte van Content en persoonlijke gegevens
11.1. Door Jada Entertainment SL via de Website verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door Jada Entertainment SL uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker in kaart te brengen en teneinde Jada Entertainment SL in staat te stellen de Website verder te optimaliseren. Jada Entertainment SL verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij Jada Entertainment SL de Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.
11.2. Jada Entertainment SL beheert meerdere websites en werkt samen met andere, soortgelijke websites. Jada Entertainment SL is gerechtigd om het profiel van de Gebruiker op soortgelijke websites van Jada Entertainment SL of waarmee Jada Entertainment SL samenwerkt te tonen.
 
 
12. Links naar andere Websites
12.1. De Website van Jada Entertainment SL bevat mogelijk links naar websites van derden. Jada Entertainment SL is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Jada Entertainment SL houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
 
 
13. Vrijwaring
13.1. De Gebruiker vrijwaart Jada Entertainment SL voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval Gebruikers en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van de Website schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Jada Entertainment SL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Jada Entertainment SL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Jada Entertainment SL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jada Entertainment SL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.
 
 
14. Klachten
14.1. Klachten over de werking van de Website of daarop aanwezige Content kunnen schriftelijk via het online op de Website ter beschikking gestelde klachtenformulier aan Jada Entertainment SL kenbaar worden gemaakt.
14.2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Jada Entertainment SL te worden gemeld.
14.3. Jada Entertainment SL spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
14.4. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Jada Entertainment SL in behandeling genomen.
 
 
15. Geschillen
15.1. Geschillen tussen Jada Entertainment SL en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Barcelona, Spanje.
Op alle geschillen welke tussen Jada Entertainment SL en de Gebruiker mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn